Hudební obor

Klavír

Touhu naučit se hře na tento elegantní nástroj má každoročně velký počet dětí, což dokládá zájem uchazečů z talentových zkoušek. Podmínky pro uplatnění dovedností z výuky klavíru se za uplynulé desetiletí značně zlepšily – a to především díky dvěma sálům v nové budově, kde se nacházejí koncertní nástroje, na něž žáci pravidelně hrají při interních, třídních, oborových a absolventských vystoupeních. Mladá klavíristé vedle individuálního vzdělávání získávají zkušenosti také v oblasti korepetice, improvizace, čtyřruční, komorní i souborové hry a seznamují se i s dalšími klávesovými nástroji. V rámci workshopů k nám pravidelně zveme pedagogy s mnohaletou praxí (často z vyšších uměleckých škol), kteří při výukových lekcích nabízejí našim žákům další pohled na to, jak se skladbami během nácviku pracovat.

Varhany

Rok 2014 nebyl pro naši školu přelomový jen v tom, že dostala do užívání novou, moderní budovu a změnou svého jména se přihlásila k odkazu jednoho z nejvýznamnějších holických rodáků. Právě ve školním roce 2014/2015 zde byla po mnohaleté přestávce obnovena výuka hry na královský nástroj – varhany. Zakoupením digitálního dvoumanuálového nástroje, jenž je nyní umístěn v koncertním sále v přízemí, získala paleta nabídky nástrojů, které lze u nás studovat, další barevný odstín. Možností studovat hru na varhany škola navíc nabízí neocenitelnou službu, jež přesahuje běžné studijní poslání – může totiž vychovávat chrámové varhaníky, kteří jsou přínosem pro svou obec či farnost, a tak dává smyslu své existence další rozměr.

 

Akordeon a elektronické klávesové nástroje (EKN)

Hra na akordeon má na ZUŠ Karla Malicha dlouholetou tradici (historie se začíná psát již při samotném založení školy). Akordeon je velmi specifický nástroj, na který žáci hrají jak klasickou, tak i populární hudbu či filmové melodie. Jeho velkou výhodou je, že se dokáže sám doprovodit a snadno se přenáší. Na naší škole se vyučuje hra jak na klávesový, tak i knoflíkový typ nástroje a žáci mohou rovněž navštěvovat akordeonový orchestr Red Keys Bellow.

Keyboard je moderní elektronický víceúčelový nástroj, kde lze využít jak klavírní, tak i varhanní praxi. Jeho repertoár je postaven především na populární hudbě, ale při výuce se uplatňují i skladby z období baroka, klasicismu či hudby 20. století. Hrou na keyboard si žáci osvojují i řadu dalších dovedností, mnohdy přesahujících běžný rámec studia hry na hudební nástroje: účelné využití řady funkcí, které instrument nabízí, práci s hudebními počítačovými programy atd.

 

 

Praxe klávesových nástrojů

Novinkou na našem oddělení je průřezový předmět Praxe klávesových nástrojů. Žáci se v jeho rámci seznamují se základy hry na cembalo, keyboard a varhany a získávají rovněž základní poznatky v oblasti klavírní improvizace a stylového doprovodu lidových i umělých písní.

Cembalo, jež od letošního školního roku zdobí společenský sál (a je tak čerstvou akvizicí, kterou je naše oddělení obohaceno), zprostředkovává našim žákům kontakt se skladbami starších hudebněhistorických epoch, a umožňuje jim tak i autentickou interpretaci takového repertoáru.

Klavírní improvizace a nácvik stylového písňového doprovodu žákům přinášejí praktické znalosti a rozšiřují spektrum dovedností, které mohou uplatnit po celý život – tedy i v době, kdy brány naší školy opustí.  

 

Základní informace Přihláška ke studiu Učitelé Klávesové oddělení Smyčcové oddělení Strunné oddělení Dechové oddělení Bicí oddělení Pěvecké oddělení